Πολιτικη Ασφαλειας και Υγειας

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων έχει αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας για το Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και το Τμήμα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001. Για το λόγο αυτό υιοθετεί την παρούσα πολιτική Ασφάλειας και Υγείας, μέσω της οποίας στοχεύει στην:

  • Την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο τους και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών.
  • Τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητες των Τμημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η Τ.Π.Π. Α.Ε αποσκοπεί στην εξάλειψη στο μέτρο του λογικά εφικτού κάθε πιθανού κινδύνου ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για τα παρακάτω:

  • Τη συμμόρφωση της με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα.
  • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS
  • Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ενημέρωση στην ασφάλεια του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/διαδικασιών εργασίας.
  • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας
  • Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και του Τμήματος Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Πολιτικής αυτής.

Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και του Τμήματος Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος