Περιβαλλοντικη Πολιτικη

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., είναι μία σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση η οποία λειτουργεί στον χώρο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και απευθύνονται σε διάφορους κλάδους των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η επιχείρηση δεσμεύεται και εγγυάται για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες της, εφαρμόζοντας την Εθνική και την Διεθνή Νομοθεσία, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης αυτού.

Η εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, της πανίδας και χλωρίδας, της Δημόσιας υγείας και του Δημοσίου συμφέροντος. Η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της μεταφράζεται σε άμεσο όφελος για το περιβάλλον.

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της επιχείρησης είναι η αποφυγή στο δυνατό βαθμό δημιουργίας περιβαλλοντικών προβλημάτων, δια μέσου της  πρόληψης πρόκλησης ατυχήματος και της μείωσης ενδεχόμενου κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύπανση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και δια μέσου της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης της, με την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού της στους επιχειρηματικούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους αυτής.

Η επιλογή  της καταλληλότερης μεθόδου,  διαχείρισης των αποβλήτων, πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης ,καθαρισμού θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσιων εργασιών, παροχής υπηρεσιών παροχής ευκολιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων πλοίων και διαχείρισης αποβλήτων σε λιμάνια πραγματοποιείται κατά  τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα τίθεται σε κίνδυνο άμεσο ή έμμεσο, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον. Γι΄αυτό τον λόγο λαμβάνονται και προτείνονται μέτρα για την: πρόληψη ή και μείωση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και στην συνέχεια δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των αποβλήτων (από τις δραστηριότητες των τμημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) με διάθεση σε εγκεκριμένους φορείς και οίκους τελικής διάθεσης, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την χρησιμοποίηση αποβλήτων ως  πηγής ενέργειας ή την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών.

Στα πλαίσια υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων της επιχείρησης, το Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και το Τμήμα Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος , έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε πλήρη συμμόρφωση  με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 14001:2004 μέσω του οποίου τεκμηριώνεται  ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της παρούσας πολιτικής της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης και  εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο συνίσταται στην:

  • δέσμευσή της να συνεργάζεται όπου είναι εφικτό με επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • εξοικονόμηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες
  • συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της
  • συνεχή ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών της
  • συνεχή παρακολούθηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων που η εταιρία έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα

Όλα τα θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, κατόπιν εκχώρησης σ’ αυτόν της σχετικής αρμοδιότητας από την Γενική Διεύθυνση.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος