Πολιτικη Διαχειρισης Αποβλητων σε Λιμανια

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., είναι μία σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση η οποία λειτουργεί στον χώρο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η επιχείρηση δεσμεύεται και εγγυάται για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες της, εφαρμόζοντας την Εθνική και την Διεθνή Νομοθεσία, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης αυτού.

Η εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, της πανίδας και χλωρίδας, της Δημόσιας υγείας και του Δημοσίου συμφέροντος. Η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της μεταφράζεται σε άμεσο όφελος για το περιβάλλον.

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της επιχείρησης είναι η αποφυγή στο δυνατό βαθμό δημιουργίας περιβαλλοντικών προβλημάτων, δημιουργίας αδικαιολόγητων καθυστερήσεων των πλοίων  σε λιμάνια που δραστηριοποιείται. Αυτό το επιτυγχάνει δια μέσου της  πρόληψης πρόκλησης ατυχήματος ,της μείωσης ενδεχόμενου κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύπανση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος , την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και διαδικασιών διαχείρισης καθώς και δια μέσου της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης της, με την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού της στους επιχειρηματικούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους αυτής.

Η επιλογή  της καταλληλότερης μεθόδου,  διαχείρισης των αποβλήτων, πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης ,καθαρισμού θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσιων εργασιών  πραγματοποιείται κατά  τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα τίθεται σε κίνδυνο άμεσο ή έμμεσο, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον. Γι΄αυτό τον λόγο λαμβάνονται και προτείνονται μέτρα για την: πρόληψη ή και μείωση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και στην συνέχεια δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των αποβλήτων (από τις δραστηριότητες των τμημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) με διάθεση σε εγκεκριμένους φορείς και οίκους τελικής διάθεσης, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την χρησιμοποίηση αποβλήτων ως  πηγής ενέργειας ή την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών.

Στα πλαίσια υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων της επιχείρησης, το Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και το Τμήμα Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος , έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε πλήρη συμμόρφωση  με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 14001:2004 μέσω του οποίου τεκμηριώνεται  ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλόγως για την υαλοποίηση των στόχων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της αλλά και αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων έχει αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας για το Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και το Τμήμα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001

Η υλοποίηση της παρούσας πολιτικής της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης και  εφαρμογής Συστήματος Πλοίων και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, το οποίο συνίσταται στην:

  • δέσμευσή της να συνεργάζεται όπου είναι εφικτό με επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • εξοικονόμηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες
  • συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της
  • συνεχή ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών της
  • συνεχή παρακολούθηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων που η εταιρία έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα, ασφάλειας και υγείας , διαχείρισης απόβλητων κοκ
  • Στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων , με τις οποίες δεν προκαλούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις πλοίων και παράπονα ανεπάρκειας από τη χρήση εγκαταστάσεων παροχής ευκολιών
  • Την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων (περιβαλλοντικών , ασφάλειας και υγείας) με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο τους και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούμαστε
  • Το συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχομένων κινδύνων (περιβαλλοντικών , ασφάλειας και υγείας) στις δραστηριότητες της εταιρείας και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτής
  • Τη συνεχή παρακολούθηση , τεκμηρίωση ,αξιολόγηση και ανασκόπηση του συγκεκριμένου Συστήματος
  • Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των άνω στόχων

Η ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενος της , θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της εταιρείας , συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Πολιτικής αυτής.

Για την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.,

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος