Πολιτικη Ποιοτητας

Η προστασία του περιβάλλοντος συνιστά έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A.Ε. θέλοντας να συμβάλλει, στα όρια που αυτό της επιτρέπεται, στην διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος με την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ζητούν τις υπηρεσίες και προϊόντα της, προσανατολίζει ανάλογα την Πολιτική Ποιότητάς της και δεσμεύεται στα παρακάτω:

  1. Να παρέχει υπηρεσίες/ προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της και στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους, με κόστος αντιπροσωπευτικό της αξίας τους.
  1. Η προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση να είναι ατελεύτητη, στηριζόμενη στον αδιάλειπτο έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών και παραγόμενων προϊόντων .
  1. Να δημιουργεί μέσα στην Εταιρεία συλλογικό πνεύμα αφοσίωσης στην προσφορά και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων της .
  1. Να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για:
  • Την συνεχή βελτίωση της λειτουργικής και παραγωγικής υποδομής
  • Την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Την λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Ποιότητας, με στόχο την πλήρη ικανοποίησης των πελατών

Για την συστηματοποίηση του τρόπου ικανοποίησης των πελατών της η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 αλλά εφαρμόζει και είναι σύμφωνη με την Council Directive 96/98 EC και την MEPC 159 (55) (MED). Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών της Εταιρείας μέσω:

  • της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων
  • της διαχείρισης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταγεγραμμένες διεργασίες
  • της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές. κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις MED (96/98 EC και MEPC 159 55) και συνακόλουθα στη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αλλά και της εφαρμογής της MED, αρχής γενομένης από την Διοίκηση της Εταιρείας, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της MED, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην βελτίωση των εφαρμοζομένων Διαδικασιών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας καθορίζοντας την υπόσταση της λειτουργίας της Εταιρείας ως πελατοκεντρική, δεσμεύεται για την ορθή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και φροντίζει εμπράκτως να την αποδεικνύει.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος